statut SL-SALOS

 

 

 

STATUT

STOWARZYSZENIA  LOKALNEGO

SALEZJAŃSKIEJ  ORGANIZACJI  SPORTOWEJ

W  PRZECZNIE

im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

 

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

     Podstawą prawną Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104; z 1990 roku Nr 14, poz. 86), ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku – O kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113), oraz ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku – O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) oraz statut Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2004 roku.

1.1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie, w skróconej formie „SL SALOS - PRZECZNO”, zwane dalej SL SALOS.

1.2 Terenem działania SL SALOS jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego, po­wiatu toruńskiego, gminy Łubianka, sołectw Przeczno, Dębiny i Wymysłowo, a sie­dzibą władz wieś Przeczno.

1.3 Patronem SL SALOS jest bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski.

1.4 SL SALOS jest młodzieżową organizacją sportowo–wychowawczą i opiera swą działal­ność na systemie wartości chrześcijańskich, społecznej nauce Kościoła i systemie pre­wencyjnym księdza Bosko.

1.5 SL SALOS jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

1.6 SL SALOS jest członkiem Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej.

1.7 SL SALOS może być członkiem Stowarzyszenia Inspektorialnego Salezjańskiej Organiza­cji Sportowej w Pile.

1.8 SL SALOS może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym sa­mym lub podobnym profilu działania.

1.9 Władze SL SALOS używają pieczęci okrągłej z napisem SL SALOS w środku i Salezjańska Organizacja Sportowa - Przeczno na obwodzie pieczęci.

§ 2

Cele i sposoby działalności

Cele i sposoby działania SL SALOS wynikają z nauki Soboru Watykańskiego II: Konstytucji Pastoralnej O Kościele w świecie współczesnym, Dekretów O wychowaniu chrześcijańskim i O apostolstwie świeckich, a szczególnie z duchowości salezjańskiej i systemu prewencyjnego Księdza Jana Bosko.

Cele SL SALOS:

2.1  Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży wychowawczych, etycznych i kulturalnych aspektów sportu in­spirowanych tradycją chrześcijańską oraz bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej.

2.2  Krzewienie walorów sportu inspirowanego ideą olimpizmu, z jego naczelnymi wartościami pokoju, wolności, szacunku, godności, tolerancji, przyjaźni, solidarności i fair play.

2.3  Propagowanie i umacnianie chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa w sporcie i poza nim.

2.4  Rozbudzanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za własność społeczną.

2.5  Promowanie oraz organizacja wolontariatu w kulturze fizycznej i sporcie.

2.6  Wykonywanie zleconych zadań publicznych związanych z realizacją celów statutowych.

2.7  Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i stanu zdrowia dzieci i młodzieży.

2.8  Organizowanie sportu, rekreacji, turystyki, imprez sportowych, obozów, szkoleń i kursów w zakresie kultury fizycznej.

2.9  Przygotowanie dzieci i młodzieży, przez uczestnictwo w czynnych formach kultury fizycz­nej, do przyszłych zadań zawodowych i konkurencji na wolnym (europejskim) rynku pracy.

2.10   Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

2.11   Zapobieganie rozwojowi patologii społecznych, w szczególności przez organizowanie imprez w całkowitej abstynencji od napojów alkoholowych, a także otoczenie opieką dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnych warunkach materialnych oraz ze środowisk zagrożonych społecznie.

2.12   Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

2.13   Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w następujących dziedzinach:

2.13.1  Działalność wydawnicza.

2.13.2  Pozostała działalność turystyczna.

2.13.3  Reklama.

2.13.4  Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

2.13.5  Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

2.13.6  Opieka wychowawcza i społeczna.

2.13.7  Działalność pozostałych organizacji członkowskich.

2.13.8  Inna działalność artystyczna i rozrywkowa.

2.13.9  Działalność związana ze sportem.

2.13.10 Pozostała działalność rekreacyjna.

2.13.11 Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej.

2.13.12 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

2.14   Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w następujących dziedzinach:

2.14.1  Działalność wydawnicza.

2.14.2  Pozostała działalność turystyczna.

2.14.3  Reklama.

2.14.4  Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

2.14.5  Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

2.14.6  Opieka wychowawcza i społeczna.

2.14.7  Działalność pozostałych organizacji członkowskich.

2.14.8  Inna działalność artystyczna i rozrywkowa.

2.14.9  Działalność związana ze sportem.

2.14.10 Pozostała działalność rekreacyjna.

2.14.11 Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej.

2.14.12 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

2.15     Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.

2.16     Dla uzyskania środków finansowych, koniecznych dla realizacji celów statutowych, SL SALOS może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepi­sami prawa. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznacza na działalność statutową.

§ 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

3.1. Członkami SL SALOS mogą być osoby fizyczne i prawne.

3.2. Członkowie SL SALOS dzielą się na:

3.2.1. Członków zwyczajnych.

3.2.2. Członków uczestników.

3.2.3. Członków honorowych.

3.2.4  Członków wspierających.

3.3  Członkostwo SL SALOS ustaje w przypadku:

3.3.1  Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie przez członka.

3.3.2  Skreślenia z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres przekraczający jeden rok.

3.3.3  Wykluczenia członka za działalność na szkodę SL SALOS lub za nieprzestrzeganie postanowień statutu SL SALOS, w drodze uchwały Zarządu SL SALOS, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób upraw­nionych do głosowania.

3.3.4  Od decyzji Zarządu SL SALOS w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka przysłu­guje mu prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia Człon­ków SL SALOS.

3.4 Członkowie zwyczajni

3.4.1  Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie, przyjęte przez Zarząd SL SALOS na podstawie pisemnej deklaracji.

3.4.2  Mają prawo wybierać i być wybieranymi do władz SL SALOS.

3.4.3  Uczestniczyć w imprezach sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i innych formach działalności stowarzyszenia.

3.4.4  Zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności SL SALOS i domagać się ich rozpatrzenia.

3.4.5  Członkostwo zwyczajne uzyskuje się na mocy uchwały Zarządu SL SALOS.

3.4.6  Członkostwo zwyczajne jest stałe, a członkowie władz SL SALOS są wybierani na czteroletnią kadencję.

3.5 Członkowie uczestnicy

3.5.1  Członkami uczestnikami mogą być osoby niepełnoletnie przyjęte przez Zarząd SL SALOS na podstawie pisemnej deklaracji i za zgodą ustawowych opiekunów. Człon­kowie uczestnicy mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

3.6 Członkowie honorowi

3.6.1  Członkiem honorowym SL SALOS może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju salezjańskiego sportu wychowawczego.

3.6.2  O nadaniu członkostwa honorowego SL SALOS decyduje Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS.

3.6.3  Członkowie honorowi SL SALOS mają prawo brania udziału w Walnym Zgromadze­niu Członków z głosem doradczym i przysługuje im bierne prawo wyborcze.

3.7 Członkowie wspierający

3.7.1  Członkiem wspierającym SL SALOS może zostać osoba prawna, działająca zgodnie z ideą salezjańskiego sportu wychowawczego oraz celami SL SALOS, która przyczynia się do rozwoju stowarzyszenia.

3.7.2  Członkowie wspierający SL SALOS mają prawo brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków SL SALOS z głosem doradczym i przysługuje im bierne prawo wyborcze.

3.7.3  Członkowie wspierający powinni w szczególny sposób przyczyniać się do krzewienia idei salezjańskiego sportu wychowawczego oraz realizacji celów statutowych SL SALOS.

3.8     Nowo przyjęci członkowie zwyczajni i uczestnicy SL SALOS wpłacają wpisowe, zaś członkowie zwyczajni, uczestnicy i wspierający SL SALOS wnoszą opłatę członkow­ską w wysokości i terminie ustanowionym przez Zarząd SL SALOS. Członkowie ho­norowi SL SALOS mogą opłacać składkę członkowską według własnego uznania.

3.9     Członkowie zwyczajni i uczestnicy są zobowiązani:

3.9.1  Chronić dobre imię SL SALOS, przestrzegać zasad fair play w sporcie oraz zachowy­wać nienaganną postawę chrześcijańską i obywatelską.

3.9.2  Przestrzegać postanowień statutu i uchwał SL SALOS.

3.9.3  Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych.

3.9.4  Czynnie uczestniczyć w życiu sportowym i organizacyjnym SL SALOS.

3.9.5  Systematycznie opłacać składki członkowskie.

§ 4

Władze SL SALOS

4.1 Władzami SL SALOS są: Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS, Zarząd SL SALOS, Komisja Rewizyjna SL SALOS oraz inne komisje powołane przez Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS dla określonych spraw.

4.2 Kadencja wszystkich władz SL SALOS trwa cztery lata, a działalność opiera się na przyję­tych przez siebie regulaminach.

4.3 Jeżeli postanowienia statutu SL SALOS nie stanowią inaczej, uchwały władz SL SALOS zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

4.4 W toku kadencji Zarząd SL SALOS i Komisja Rewizyjna SL SALOS mogą odwołać ze swego grona członków, którzy nie wywiązują się ze swych obowiązków lub swoim po­stępowaniem sprzeniewierzyli się idei salezjańskiego sportu wychowawczego i naruszyli dobre imię SL SALOS.

4.5 W toku kadencji Zarząd SL SALOS i Komisja Rewizyjna SL SALOS mogą kooptować nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali odwołani z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków danego or­ganu pochodzącego z wyboru. W miejsce osób ustępujących lub odwołanych mogą być dokooptowane osoby z listy osób nie wybranych do władz SL SALOS przez Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS.

4.6 W przypadku ustąpienia lub niemożności pełnienia funkcji przez prezesa SL SALOS, Zarząd SL SALOS powierza na mocy uchwały pełnienie tej funkcji innemu członkowi Zarządu SL SALOS na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków SL SALOS.

4.7 Uchwały, o których mowa w § 4.4. – 4.6. zapadają większością 2/3 głosów przy obecno­ści co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

4.8 Od uchwał, o których mowa w § 4.4. – 4.6. przysługuje odwołanie się do Walnego Zgromadzenia Członków SL SALOS w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania uchwały.

§ 5

Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS

5.1.    Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą SL SALOS.

5.2     W Walnym Zgromadzeniu Członków SL SALOS biorą udział:

5.2.1  Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni SL SALOS.

5.2.2  Z głosem doradczym – członkowie honorowi SL SALOS, przedstawiciele członków uczestników SL SALOS, członkowie wspierający SL SALOS lub ich przedstawiciele, członkowie ustępującego Zarządu SL SALOS, ustępującej Komisji Rewizyjnej SL SALOS oraz zaproszeni goście.

5.3     Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS zwoływane jest przez Zarząd SL SALOS jeden raz w roku.

5.4     Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS zwoływane jest przez Zarząd SL SALOS w sposób następujący:

5.4.1  Z własnej inicjatywy.

5.4.2  Na wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych SL SALOS.

5.4.3  Na żądanie Komisji Rewizyjnej SL SALOS.

5.4.4  Na wniosek Zarządu Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej.

5.5     Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS jest zwoływane przez Zarząd SL SALOS w terminie do 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Przedmiotem jego ob­rad mogą być tylko sprawy, dla których zostało zwołane.

5.6     Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS wybiera Zarząd SL SALOS w następujący sposób:

5.6.1  Członków Zarządu SL SALOS w liczbie 5-10 osób wybiera się imiennie w głosowa­niu tajnym spośród kandydatów zgłoszonych przez członków SL SALOS z wyjątkiem v-ceprezesa Zarządu SL SALOS, którym jest aktualny proboszcz parafii w Przecznie

5.7     Członkowie zwyczajni uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Członków SL SALOS mają czynne i bierne prawo wyborcze. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

5.8     Członkowie honorowi SL SALOS, przedstawiciele członków uczestników SL SALOS, członkowie wspierający SL SALOS lub ich przedstawiciele, członkowie ustępującego Zarządu SL SALOS i Komisji Rewizyjnej SL SALOS mają bierne prawo wyborcze.

§ 6

Zawiadomienie i regulamin Walnego Zgromadzenia Członków SL SALOS

6.1     Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków SL SALOS z podaniem daty, miej­sca i proponowanego porządku obrad winno być doręczone członkom SL SALOS nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków SL SALOS.

6.2     Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu jest prawomocne jeżeli bierze w nim udział:

6.2.1  W pierwszym terminie - co najmniej połowa uprawnionych członków.

6.2.2  W drugim terminie, po ponownym powiadomieniu jak w § 6.1, bez względu na liczbę uprawnionych członków.

6.3     Obrady Walnego Zgromadzenia Członków SL SALOS prowadzi się na podstawie po­rządku obrad i regulaminu obrad uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS.

§ 7

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków SL SALOS

7.1     Podejmowanie uchwał o zmianach w statucie SL SALOS i rozwiązaniu się SL SALOS.

7.2     Podejmowanie uchwał w sprawach odwołań członków SL SALOS od decyzji Zarządu SL SALOS wykreślających i wykluczających ich z listy członków SL SALOS.

7.3     Uchwalanie głównych kierunków działalności SL SALOS oraz przyjmowanie sprawoz­dań Zarządu SL SALOS i Komisji Rewizyjnej SL SALOS.

7.4     Uchwalanie polityki finansowej na okres czteroletniej kadencji.

7.5     Uchwalanie wpisowego i rocznych opłat członkowskich.

7.6     Wybór w tajnym głosowaniu prezesa SL SALOS, członków Zarządu SL SALOS, członków Komisji Rewizyjnej SL SALOS oraz innych komisji.

7.7     Przyjęcie lub odrzucenie wniosku o absolutorium dla Zarządu SL SALOS.

7.8     Rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu SL SALOS i Komisji Rewizyjnej SL SALOS.

7.9     Nadawanie godności członka honorowego.

§ 8

Zarząd SL SALOS

8.1     Zarząd SL SALOS liczy nie więcej niż 10 członków.

8.2     W skład Zarządu SL SALOS wchodzą:

8.2.1  Prezes SL SALOS wybrany w odrębnym głosowaniu, który powinien być członkiem Rady Parafialnej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie.

8.2.2  V-ceprezes SL SALOS, którym jest proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie.

8.2.3  Członkowie wybrani imiennie, zgłoszeni przez członków zwyczajnych SL SALOS i biorący udział w Walnym Zgromadzeniu Członków SL SALOS 3-8 osób.

8.3     Członkowie Zarządu SL SALOS pracują honorowo (bez wynagrodzenia).

8.4     Posiedzenia Zarządu SL SALOS odbywają się nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące, a uchwały Zarządu SL SALOS zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu SL SALOS.

§ 9

Kompetencje Zarządu SL SALOS

9.1       Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków SL SALOS.

9.2       Kierowanie bieżącą działalnością SL SALOS.

9.3       Reprezentowanie SL SALOS między Walnymi Zgromadzeniami Członków SL SALOS.

9.4       Podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa SL SALOS.

9.5       Uchwalanie okresowych programów działalności i przyjmowanie sprawozdań, uchwala­nie rocznego budżetu i przyjmowanie sprawozdania z jego wykonania.

9.6       Powoływanie i odwoływanie skarbnika SL SALOS.

9.7       Zarządzanie ruchomym i nieruchomym majątkiem SL SALOS.

9.8       Podejmowanie decyzji z upoważnienia Walnego Zgromadzenia Członków SL SALOS.

9.9       Uchwalanie regulaminu działania Zarządu SL SALOS.

9.10     Desygnowanie członków Zarządu SL SALOS do krajowych i międzynarodowych organi­zacji o podobnych celach i charakterze działania.

9.11     Współdziałanie z instytucjami kościelnymi, organami władzy państwowej, samorządo­wej, oświatowej, organizacjami pomocowymi, fundacjami i stowarzyszeniami.

9.12     Reprezentowanie SL SALOS w sprawach majątkowych, finansowych i organizacyjnych.

9.13     Powoływanie sekcji sportowo – wychowawczych SL SALOS.

9.14     Przyznawanie wyróżnień członkom SL SALOS oraz wnioskowanie do władz nadrzęd­nych o przyznanie odznak i honorowych nagród członkom SL SALOS.

9.15     Decydowanie o statusie i funkcjach biura SL SALOS jako wewnętrznej jednostki admini­stracyjnej.

9.16     Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

§ 10

Komisja Rewizyjna SL SALOS

10.1   Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności SL SALOS

10.2   Skład Komisji Rewizyjnej SL SALOS.

10.2.1  Komisja Rewizyjna SL SALOS składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS. Pracami kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

10.2.2  W skład Komisji Rewizyjnej SL SALOS nie może wchodzić osoba

10.2.2.1 Będąca członkiem Zarządu SL SALOS.

10.2.2.2 Pozostająca z członkiem Zarządu SL SALOS w stosunku pokrewieństwa, powinowac­twa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

10.2.2.3 Zatrudniona w SL SALOS.

10.2.2.4 Skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

10.3   Kompetencje Komisji Rewizyjnej SL SALOS:

10.3.1  Przeprowadzenie nie mniej niż jeden raz w roku kontroli działalności Zarządu SL SALOS i przedkładanie sprawozdań oraz wniosków Zarządowi SL SALOS.

10.3.2  Składanie sprawozdań oraz wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu SL SALOS podczas Walnego Zgromadzenia Członków SL SALOS.

10.3.3  Współdziałanie z Zarządem SL SALOS w sprawie egzekwowania działalności zgod­nej z ideą salezjańskiego sportu wychowawczego, statutem SL SALOS i regulaminami we­wnętrznymi.

10.4   Komisja Rewizyjna SL SALOS działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 11

Wyróżnienia i kary

11.1     Za wybitne osiągnięcia, ofiarną i wydajną pracę na rzecz SL SALOS władze stowarzysze­nia mogą przyznać wyróżnienia i nagrody.

11.2     Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd SL SALOS.

11.3     W razie nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów, zarządzeń władz SL SALOS, naruszenia zasad współżycia społecznego, działania na szkodę SL SALOS, Za­rządowi SL SALOS przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS – prawo wymierzania następujących kar:

11.3.1  Upomnienia.

11.3.2  Nagany.

11.3.3  Zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy.

11.3.4  Wykluczenia.

11.4     Od uchwał Zarządu SL SALOS o ukaraniu, członkowi SL SALOS przysługuje prawo odwoła­nia się do Walnego Zgromadzenia Członków SL SALOS w terminie 30 dni.

11.5     Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków SL SALOS o ukaraniu jest ostateczna.

§ 12

Organy wykonawcze SL SALOS

  1. Biuro SL SALOS.
  2. Zespoły problemowe SL SALOS mogą być powołane z inicjatywy członków SL SALOS na mocy uchwały Zarządu SL SALOS. Mogą one działać w okresie całej kadencji bądź jako do­raźne dla realizacji określonych celów.
  3. Inne organy powołane zgodnie z niniejszym statutem.

§ 13

Majątek SL SALOS, fundusze SL SALOS

i administrowanie finansami SL SALOS

13.1   Majątek SL SALOS stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości. Fundusze SL SALOS tworzone są ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, subwencji, spadków i zapisów oraz własnej działalności gospodarczej.

13.2   Przekazywanie majątku lub jego wykorzystanie nie może odbywać się na rzecz członka SL SALOS, członka władz SL SALOS lub pracownika, a także jego osób bliskich – na zasadach innych niż wobec osób trzecich.

13.3   SL SALOS nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem własnym – oso­bom, o których mowa w § 13.2.

13.4   SL SALOS nie dokonuje zakupu towarów i usług na zasadach szczególnych – od podmio­tów, w których uczestniczą osoby wymienione w § 13.2.

13.5   Do osób bliskich dla pracownika, o których mowa w § 13.2 zalicza się:

13.5.1  Współmałżonka.

13.5.2  Krewnego w linii prostej oraz krewnego w linii bocznej do II stopnia.

13.5.3  Powinowatego w linii prostej oraz powinowatego w linii bocznej do II stopnia.

13.5.4  Osobę związaną tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli.

13.6   Do oświadczeń woli, w tym również w zakresie praw i zobowiązań majątkowych, w imieniu stowarzyszenia SL SALOS wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa SL SALOS lub wiceprezesa SL SALOS oraz innego członka Za­rządu SL SALOS.

§ 14

Zmiana statutu SL SALOS

14.1   Zmiana statutu SL SALOS może być dokonana przez Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS i musi być powzięta większością co najmniej 2/3 głosów członków, w obec­ności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 15

Rozwiązanie się SL SALOS

15.1   Rozwiązanie się SL SALOS może nastąpić na podstawie uprzedniego pisemnego wnio­sku co najmniej połowy członków zwyczajnych SL SALOS. Uchwałę w sprawie roz­wiązania się SL SALOS podejmuje Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS więk­szością co najmniej 2/3 głosów członków, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

15.2   Ostatnie Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę o trybie likwidacji i przezna­czeniu majątku oraz aktywów SL SALOS.

§ 16

Postanowienia końcowe

16.1   Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Członków SL SALOS i Zarządowi SL SALOS.

16.2   Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów wewnątrzorganizacyj­nych przysługuje Zarządowi SL SALOS.

16.3   Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków SL SALOS zmieniające interpretację Zarządu SL SALOS nie działają wstecz.

 

Statut SL SALOS uchwalono podczas Zebrania Założycielskiego SL SALOS

w Przecznie w dniu 11 września 2005 r.

z poprawkami przyjętymi w dniu 4 września 2006 r.

oraz 31 maja 2014 r.

 

UCHWAŁA  NR 5/06

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

SL SALOS - PRZECZNO

z dnia 4 września 2006 r.

w sprawie uchwalenia wysokości wpisowego i składki członkowskiej:

 

§ 1

Działając zgodnie z § 7.5 Statutu SL SALOS - PRZECZNO Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS zdecydowało, że opłata wpisowa dla nowego członka SL SALOS wynosi 10 zł, roczna opłata członkowska wynosi 24 zł.

 

§ 2

Liczenie rocznej opłaty członkowskiej dla Członków Założycieli rozpoczyna się z dniem podjęcia uchwały. Członków Założycieli nie obowiązuje opłata wpisowa.

Zbieranie powyższych opłat powierza się skarbnikowi Zarządu SL SALOS.

 

§ 3

Zaleganie z opłatą składki członkowskiej powyżej 1 roku stanowi naruszenie §3.9.5 Statutu i jest podstawą do wymierzenia kary zgodnie z §11.3.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.