Rok 2000/2001

W sobotę 21.X Mszy św. inaugurującej zajęcia w no­wym roku przewodniczył rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu ks. dr Krzysztof Lewandowski. Słowo Boże wezwało nas do dawania świadectwa: "Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych."/Łk 12,8/ Na wykład inauguracyjny wybrałem temat o różańcu, który był siłą jednoczącą polską rodzinę na wsi w najtrudniejszych okresach zabo­rów, niewoli hitlerowskiej i komunistycznej.

W tych dniach możemy zobaczyć długie kolejki z bu­rakami przed cukrownią. Jednak o wiele ważniejsza od walki o dobre ceny skupu jest wspólna troska o włas­ność samych cukrowni, które są wykupywane przez plantatorów buraka z Niemiec ... a my nawet nie wiemy, jak skutecznie protestować! Jednym z celów naszych spot­kań jest integracja rozbitego środowiska mieszkańców polskiej wsi. Aby to było realne, musi znaleźć się gar­stka ludzi, która jest gotowa poświęcić więcej czasu, która widzi sprawy rolnika jeszcze dalej, jeszcze głębiej. Różaniec prowadzi nas poprzez medytacje tajemnic z życia Jezusa w świat największych wartości, ukazuje os­tateczny cel zmagań człowieka, dla którego warto podej­mować wciąż na nowo trud zaangażowania społecznego.

W inauguracji wzięli udział kapłani z oddziałów tere­nowych naszego KUL-u oraz zaledwie 9 studentów ... W dyskusji, której przewodniczył p. Michał Grabianka, dostrzegliśmy jasno naszą przyszłość: albo osoby, które kolejny rok uczęszczają na zajęcia Katolickiego Uniwer­sytetu Ludowego wraz z kapłanami podejmą z pełnym zaangażowaniem współodpowiedzialność za przyszłość naszej wspólnoty, albo grozi jej, że rozwieje się jak bań­ka mydlana, która czasami mieniła się wszystkimi barwami tęczy i wesoło wirowała w powietrzu ku radości wielu...

Taki jest główny cel zajęć w czterech funkcjonują­cych obecnie oddziałach w: Przecznie, Grodzicznie, Górznie i Wąbrzeźnie. Trzeba nauczyć się praktycznej współodpowiedzialności za konkretny wycinek życia społecznego, jakim stał się dla nas KUL. Nie wystarczy być już biernym słuchaczem, choćby nawet głośno klaszczącym, by wyrazić swoje podziękowania wykła­dowcom, którzy społecznie do nas przyjeżdżają.

KUL A.D. 2000/2001

W grudniu 2000 roku rozpoczął się kolejny, czwarty rok zajęć na Katolickim Uniwersytecie Ludowym w Przecznie. Po odejściu osób, które już zakończyły trzy­letni cykl wykładów, zostało 9 osób spośród samej mło­dzieży. Ufamy, że od przyszłego roku uda się nam zachę­cić więcej młodych osób z Gminy do włączenia się do na­szej wspólnoty.

W okresie zimowo-wiosennym, w każdą sobotę młode osoby spotykają się, aby wspólnie uczyć się, jak swoje życie duchowe i społeczne opierać na prawdziwie wiel­kich wartościach. Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lu­dowego to nie bierni słuchacze, lecz ludzie, którzy na swoje barki wzięli odpowiedzialność za budowanie i roz­wój wspólnoty. Aby starczyło siły, by sprostać temu zada­niu, nieustannie towarzyszy nam modlitwa. Stąd każde spotkanie rozpoczynamy z Panem Bogiem oraz Jego Naj­świętszą Matką.

Wykład pierwszy zawsze związany jest z Katechizmem Kościoła Katolickiego (podzielony jest na cztery podsta­wowe części) oraz z historią. Tematyka tych wykładów rozłożona jest w trzyletnim cyklu. Wykłady te pomagają nam lepiej zrozumieć naszą wiarę oraz liturgię, w której uczestniczymy, znajdować odpowiedzi na złożone proble­my moralne życia osobistego i społecznego. Są one pomo­cą w rozwijaniu życia modlitwy oraz w poznaniu Kościo­ła, którego możemy być aktywnymi członkami.

O tym, czego dotyczyć będzie drugi wykład sobotniego spotkania, decydują osoby uczęszczające na zajęcia. Nie­raz były to tematy związane z życiem w małżeństwie i ro­dzinie, z pewnością dla wielu osób bardzo przydatne. Na zajęciach podejmujemy także zagadnienia społeczne. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, jak będzie funk­cjonować nasza Ojczyzna w przyszłości. Dlatego, by do­brze zrozumieć co oznaczać może dla nas chociażby wstą­pienie do Unii Europejskiej, zapraszamy osoby działające w samorządzie, a nawet udało nam się zaprosić panią po­seł Halinę Nowina-Konopkę.

Studenci Katolickiego Uniwersytetu Ludowego spędza­ją ponadto wspólnie czas na zabawach bezalkoholowych, które organizują w okresie karnawału. Obecnie planowany jest Sylwester 2001/2002. Również każdego roku udaje się nam zorganizować pielgrzymkę do wybranego przez nas sanktuarium, którą często łączyliśmy ze zwiedzaniem ośrodków rolniczych.

Katarzyna Drążela, Joanna Filus