Statut Bractwa Przemienienia Pańskiego

skrót z adaptacją pacierza brackiego

dekretem bp. Andrzeja Suskiego

Przeczno, 21.III.2009

Dla Bractwa do Przemienienia Pańskiego przy Kościele rzymskokatolickim w Przecznie od czasów dawnych, na mocy Bulli Ojca Świętego de dato Romae 1750 Die 21 Octobris, pod Warunkiem Wysokiego Biskupiego potwierdzenia przygotowany został.

I. Cel  tegoż  Bractwa

& 1

Celem tego Bractwa jest w ogólności: pomnożenie żywej tj. miłością Boga i bliźniego udowodniającej się wiary św. rzymskokatolickiej, jako też sprawowanie własnego i innych zbawienia duszy; w szczególności zaś usiłowanie względem dopięcia tegoż celu przez uwielbianie i uczczenie tej tajemnicy Przemienienia Pańskiego i wykonanie następujących dobrowolnie podjętych, lecz pod grzechem śmiertelnym nie zobowiązujących.

II. Powinności

& 2

a/ Obok ścisłego wypełniania wszystkich, każdego katolika tyczących się powinności w ogóle, ćwiczyć się szczególnie w uczynkach miłosierdzia duchownych i cielesnych, nie przywiązywać, stosownie do rad ewangelicznych, serca do dóbr ziemskich: majątków i bogactw, zachowywać czystość stanowi swojemu przyzwoitą i wszelkiej zwierzchności duchownej i świeckiej powinne uszanowanie i posłuszeństwo oddawać.

b/ W uroczystości i niedziele brackie, odpustami udarowane, przyjmować, ile możności, Sakramenta Pokuty i Komunii św. godnie i z pożytkiem dla zbawienia duszy i następnie stawać się uczestnikiem rzeczonych odpustów przez wykonywanie uczynków, w Brewe papieskiem przepisanych, w kościele na to przeznaczonym i w naznaczonym czasie.

c/ Przyczyniać się do uświetnienia nabożeństwa utrzymywaniem i pomnażaniem powagi, uczciwości i porządku podczas onego, jako też przyzwoitem noszeniem obrazów, chorągwi i gromnic na processyjach z Przenajświętszym Sakramentem.

d/ Modlić się dla uczczenia tajemnicy Przemienienia Pańskiego, również za członki żywe i zmarłe tegoż Bractwa, o pomyślność, rozkrzewienie i wywyższenie Kościoła rzymskokatolickiego, o wykorzenienie wszelkiego niedowiarstwa, kacerstwa, odszczepieństwa i zabobonu, o zgodę i pokój między książęty i ludy chrześcijańskiemi, mówiąc codziennie nabożnie z uwagą i duchem skupionym jeden dziesiątek Różańca Świętego.

e/ Uczęszczać na zgromadzenia w brackie uroczystości i zawsze, kiedy Ojciec duchowny to pożytecznem lub potrzebnem być osądzi, w sposób w Dodatku do tego przyłączonym opisany odbywać się mające, szanować ustanowione na nich uchwały, do nich się zastosować i w ogólności zachowywać względem przełożonych Bractwa, a szczególnie dla Ojca duchownego powinne posłuszeństwo i uszanowanie.

III. Dozorcy Bractwa

& 3

Ponieważ każde, jakiekolwiek bądź Bractwo, będąc zakładem pobożnym, w ścisłym tylko związku z Kościołem istnieć może, przeto rozumie się samo przez się, iż przede wszystkiem Kolegium Kościelne do jego przełożonych liczyć się powinno i że temu też dozór nad niem szczególnie się należy; a jako Proboszcz lub Ojciec duchowny jest naczelnikiem tegoż Kolegium Kościelnego, tak i nań przypada najgłówniejsza staranność i utrzymanie, pomnożenie i należyty porządek w Bractwie, zawiadowanie jego majątkiem, odprawianie obchodów, uroczystych nabożeństw i zgromadzeń, również przyjmowanie członków nowych i zapisywanie ich i zmarłych braci i sióstr do Księgi brackiej.

On więc też wspólnie z Przełożonymi Kościelnymi i brackimi, składającymi się z Starszego i Podskarbiego pod nazwiskiem: „Kolegium Kościelno-brackie” powinien interessa i Korespondencje Bractwa się tyczące załatwiać i prowadzić, dorocznie w czasie przeznaczonym przy końcu roku rachunki składać i do rewizji Zwierzchności. Biskupio-Diecezjalnej dosyłać.

& 4

Bezpośredni zaś Dozór nad Braćmi i Siostrami, co do ich pobożności, obyczajów i zachowywania się na processyjach, zgromadzeniach lub gdziekolwiek bądź indziej, jako też nad majątkiem, i staranność o dobra Bractwa w ogólności do „Starszego” obrać się mającego wedle przepisanego w Dodatku sposobu większością głosów należy, który również pobożnością i dobremi obyczajami innym być musi przykładem i przewodniczyć, i który wspólnie z Ojcem duchownym wszystkich innych Przełożonych do Bractwa obiera, ustanawia i każdemu z nich: żywność wyznacza i zleca, jako:

& 5

a/ Vice Starszego

b/ Podskarbiego, który ma się starać o porządek i ochędostwo ołtarza lub Kaplicy brackiej, o sprawianie, przechowywanie i utrzymywanie sprzętów. i o prowadzenie Księgi rachunkowej, wpisując w nią wszystkie dochody brackie punktualnie i sumiennie.

c/ dwóch Radnych, którzy by radą i czynem innych Przełożonych w sprawach wszystkich o Dobro Bractwa wspierali.

d/ dwóch Marszałków na utrzymywanie porządku i przyzwoitości przy processyjach w Kościele i poza Kościołem, jako też dla zapobieżenia natłokowi lub jakiej bądź przeszkodzie.

e/ do noszenia baldachima, obrazów, chorągwi i świec.

Wszyscy ci Przełożeni piastują, jak to samo przez się rozumie, swe urzędy bezpłatnie, czyli z miłości Boga i bliźniego.

IV. Sprzęty Bractwa.

& 6

Z powyżej nadmienionego wynika, iż Bractwo to następujące przynajmniej sprzęty mieć musi:

A/ Książkę, ile możności, pięknie oprawioną, w której:

a/ zaraz na początku niniejszy Statut wraz z swym Dodatkiem, Brewe Papieskie, którem Bractwu temu odpusty są udzielone.

b/ imię i nazwisko, stan i miejsce pomieszkania Braci i Sióstr z wyrażeniem dnia, miesiąca i roku przyjęcia ich do Bractwa i śmierci, jako też tych, którzy z Bractwa wykluczeni zostali; wpisane być muszą. Zostaje zaś w schowaniu u Ojca duchownego i przy pogrzebach na trumnie zmarłego brata lub siostry umocnioną być powinna.

B/ Księgę, w którą się zapisuje, o czem na zebraniach mówiono, co tam uchwalono i postanowiono, także i obór Przełożonych Urzędników, i inne sprawy tyczące się Bractwa.

C/ Księgę rachunkową, w której wszelki dochód i wydatek z nadmienieniem Daty i Numeru Kwitków i dowodów od Podskarbiego wpisuje się, i z których roczne rachunki się składają.

W tejże Księdze powinien także być spis dokumentów o bezpiecznie wypożyczonych Kapitałach i spis sprzętów brackich. Księgi znajdują się w ręku i schowaniu Starszego, i z tą pod A wspomnioną przy każdym zebraniu na stół wyłożone być powinny.

V. Zawiadowanie majątkiem Bractwa

& 7

Majątkiem Bractwa tak właśnie, jak kościelnym, stosownie do powszechnie istniejących przepisów prawnych, a to podług Zwierzchności. Biskupio-Diecezjalnej potwierdzonego, zawiaduje się i tejże też coroczne rachunki, zupełnie przez Kolegium Kościelno-brackie udowodnione, najpóźniej już do pierwszego Lutego każdego roku do Rewizji. odsyłane być muszą.

& 8

Na koniec nadmienia się tu jeszcze i postanawia wyraźnie, aby niniejszy Statut przynajmniej raz w rok, a to w Uroczystość pryncypialną tegoż Bractwa i ile razy Ojciec duchowny uważa to być rzeczą potrzebną i pożyteczną obecnym na zebraniach członkom Bractwa od Ojca duchownego przeczytany i wedle potrzeby tłumaczony został.

 

Anastasius

Miseratione Divina et S. Sedis Apostolicae gracja Episcopus Culmensis S.S.

Theologiae Doctor, Aquilae rubrae Eques etc.

Universis et  Singulis praesentes litteras  lecturis Salutem in Domino Sempiternam!

Pelplini  die 10-ma  Julii 1852,

/ L. S./

+  Anastasius

Copia Vidimata

Quae hic sequantur scripta sunt in Libro Connfraternitatis Transfigurationis D. N. Jesu Christi Ecclesiae Przecznensis

de Anno 1750

Peccatorum Indulgentiam  et Remissionem misericorditer in Domino concedit

/L. S./

Romae 1750 Die 21 Octobris.

Benedictus XIV Papa

 

 

Atanazy

z Miłosierdzia Bożego i łaski Stolicy Apostolskiej Biskup Chełmiński,

Doktor św. Teologii, kawaler Orła Czerwonego etc.

przesyła wszystkim i każdemu z osobna czytającym obecny list niezmienne pozdrowienie w Panu

w Pelplinie dnia 10 lipca 1852

(miejsce pieczęci)

Atanazy

Tu co następuje  zostało zapisane w Księdze Bractwa Przemienienia Pana Naszego Jezusa Chrystusa kościoła przeczeńskiego z roku 1750

miłosiernie użycza przebaczenia i odpuszczenia grzechów w Panu

(miejsce pieczęci)

w Rzymie 1750 dnia 21 października

Benedykt XIV  Papież