Katolicki Uniwersytet Ludowy

Katolicki nurt uniwersytetów ludowych został zapo­czątkowany w 1921r. w Dalkach koło Gniezna przez ks. Antoniego Ludwiczaka. Jego kontynuacją w archi­diecezji gnieźnieńskiej jest dziś Prymasowski Uniwersy­tet Ludowy. 18 maja 1942 r. to najbardziej prawdopodobna data śmierci ks. Antoniego Ludwiczaka, gdyż w tym dniu po raz ostatni widziano go żywym w obozie koncentracyjnym w Dachau, z którego został wywieziony i w nieznanym miejscu zamordowany. Data 17 czerwca podawana w oficjalnym piśmie dostarczonym rodzinie przez Niem­ców wydaje się być datą fikcyjną.

Po wojnie władze komunistyczne brutalnie przerwały tę formę działalności Kościoła wśród rolników. Przełom nastąpił dopiero w latach 80-tych. W trakcie stanu wo­jennego, w naszej diecezji chełmińskiej z inicjatywy rol­ników 2 grudnia 1982 r. powstało duszpasterstwo rolni­ków, które po 10 latach zainicjowało u nas odrodzenie idei Katolickich Uniwersytetów Ludowych. W roku l992 powstaje pierwszy KUL przy parafii Wniebowzię­cia N.M.P. w Toruniu, w grudniu 1997 r. rozpoczyna działalność KUL w Przecznie, w maju 1998 r. w Wą­brzeźnie, w grudniu 1998 r. w Górznie oraz w lutym 1999 r. w Grodzicznie. We wszystkich tych oddziałach Katolickiego Uniwersytetu Ludowego Diecezji Toruń­skiej ukończono już podstawowy 3-letni cykl formacyjny.

Czym jest ta specyficzna forma dokształcania ludzi wsi? Jest to uczelnia "katolicka" to znaczy, że dla słu­chaczy czymś zasadniczym jest stawianie sobie pytania:

Co Bóg ma mi do powiedzenia? Jak ważna jest wiara w moim życiu? W praktyce oznacza to świadomy wybór Katechizmu Kościoła Katolickiego jako podstawy pro­gramowej w nauce.

Użycie słowa "uniwersytet" jest świadomym nawią­zaniem do mającej kilkaset lat tradycji tego typu uczel­ni, w której wykładający i studenci tworzą wspólnotę ludzi poszukujących odpowiedzi na najbardziej podsta­wowe pytania. Oznacza to "zainwestowanie" własnego czasu w zgłębianie zagadnień najbardziej zasadniczych, ogólnych, budowanie "fundamentów", na których póź­niej będzie można dokładać "cegiełki" kursów specjalistycznych.

Trzecie słowo "ludowy" określa wybór tematów, któ­rymi jest zainteresowany w sposób szczególny rolnik. Jednocześnie gromadzenie mieszkańców polskiej wsi na 3-letnich zajęciach prowadzi do budowania wspólnoty wśród mieszkańców okolicznych wsi w celu niesienia sobie wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu różnych problemów, które niesie z sobą codzienne życie.