Konserwacja ławy kolatorskiej

Miejsce i sposób składania ofert

Zamawiający: Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie

Przeczno, ul. św. Rozalii 5, 87-152 Łubianka

Sposób składania: Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście na adres Zamawiającego.

Termin: Oferta musi wpłynąć do Zamawiającego do dnia 6 kwietnia 2018 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

ks. Wacław Dokurno

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606-48-66-70

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja ławy kolatorskiej zgodnie z załączonym programem prac.

Kody CPV

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi konserwatorskie określone następująco we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

92522000-6  Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych

92520000-2  Usługi świadczone przez muzea i w zakresie ochrony obiektów i budynków zabytkowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie powinno zostać zrealizowane najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 r

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna Wykonawcę za zdolnego do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże:

a) doświadczenie zawodowe w konserwacji mebli wpisanych do rejestru zabytków lub muzealnych,

b) doświadczenie zawodowe w zakresie konserwacji obiektów polichromowanych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wycofania się z realizacji zadania lub ograniczenia jego zakresu w przypadku nie otrzymania wystarczającej ilości środków finansowych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w 2018 r.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kosztorys ofertowy, oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z inwestorem

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena - waga - 60% - Cena najtańszej spośród złożonych i prawidłowych pod względem formalnym ofert zostanie podzielona przez cenę badanej oferty i pomnożona przez 60 punktów procentowych;

Czas realizacji zamówienia - waga - 10% - Ława kolatorska jest pilnie potrzebna do czynnego wykorzystania podczas liturgii w prezbiterium kościoła;

Długość gwarancji - waga - 30% - Ława kolatorska powinna być zachowana w dobrym stanie bez konieczności szybkiego wznawiana prac konserwatorskich po przetarciach na skutek jej codziennego użytkowania lub powstania z winy Wykonawcy innych istotnych wad.

Zamawiający

Nazwa

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie

Adres

87-152 Łubianka

Przeczno, ul. św. Rozalii 5

Numer telefonu

606486670

NIP

956-19-24-479

Tytuł projektu

Konserwacja ławy kolatorskiej w kościele w Przecznie