Być wolnym

 

 

 

Imprimatur

Toruń, dnia 7. VI. 1995 r.

L. dz. 489/95/Ord.

Ks. bp Andrzej Suski Biskup Toruński

Ks. Wojciech Raszkowski

Kanclerz Kurii Diecezjalnej

wydanie II (poszerzone)

ISBN 83-902132-3-0

© ks. Wacław Dokurno

Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne

87-100 Toruń, ul. Łazienna 18

 

 

 

 

 

"Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trud­nymi problemami społecznymi, gospodarczymi, a tak­że politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym proble­mem pozostaje sprawa ladu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego spo­łeczeństwa, dlatego Polska woła dzisiaj nade wszys­tko o ludzi sumienia! (...) Dzisiaj, kiedy zmagacie się o przyszły kształt życia społecznego i państwowego, pamiętajcie, iż zależy on przede wszystkim od tego, jaki będzie człowiek - jakie będzie jego sumienie."

Jan Paweł II, Skoczów, 24 maja 1995 r.